Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«grudzień 2018»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

inwestycje
odnośnik mapowy
opłaty za wodę
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przedsiębiorcy
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia
cdqa
przetargi

Reklama

test

Nawigacja

  • gospodarka odpadami  |  

Treść strony

Informacja o zasadach gospodarowania odpadami

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 lipca 2013 roku zmieniają się zasady gospodarowania odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych. Gospodarka odpadami przechodzi we władanie gminy. Obowiązywać będą nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.

Uchwalą Rady Gminy Przasnysz została wybrana metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka takiej opłaty. Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą za ich wywóz 4,50 zł miesięcznie od osoby, a ci, którzy segregacji nie będą prowadzili – 7,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Opłata ta będzie obowiązywać wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Przasnysz (nawet bez zameldowania).

W związku z wprowadzonymi zmianami zobowiązani Państwo są do wypełnienia ,,Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Deklarację należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i złożyć w Urzędzie Gminy Przasnysz do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Złożenie wypełnionej deklaracji jest obowiązkowe!

Deklarację można pobrać również w Urzędzie Gminy Przasnysz, ul. św. St. Kostki 5, pokój nr 6.

W przypadku niezłożenia deklaracji lub jeżeli będą uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Przasnysz określi wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Odpłatnością za gospodarowanie odpadami objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy.

Nieruchomości niezamieszkałe, takie jak m.in. obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, szkoły, przedszkola, urzędy administracji rządowej i samorządowej, ośrodki kultury, działki rekreacyjne, itp. wytworzone odpady będą oddawać na dotychczasowych zasadach.

 

Wójt Gminy Przasnysz
/-/ Grażyna Wróblewska

UWAGA!

Poniżej zamieszczone zostały nowe uchwały Rady Gminy Przasnysz, które zostały podjęte 31 października 2017 roku.

Zasady segregowania śmieci

W załączeniu przedstawiamy Państwu ulotkę informacyjną o zasadach segregowania odpadów z gospodarstw indywidualnych przez mieszkańców gminy Przasnysz. Zawarte w niej informacje pomogą w przygotowaniu właściwej segregacji śmieci, co ułatwi ich odbiór przez firmę mającą obsługiwać gminę w zakresie usuwania nieczystości.

Opłaty za śmieci

W załączeniu można znaleźć ulotkę informującą o konieczności wnoszenia opłat za odbierane odpady z gospodarstw indywidualnych w systemie kwartalnym. Pierwszą taką opłatę należy wnieść do 15 października tego roku. Jej wysokość została ustalona na podstawie deklaracji złożonej do Urzędu Gminy jeszcze wiosną tego roku.

Segregowanie odpadów nietypowych

W załączeniu przedstawiamy ulotkę z informacjami na temat zasad pozbywania się odpadów, których nie można zaliczyć do typowych odpadów segregowanych (w tym np. przeterminowanych leków, sprzętu AGD, RTV itp.).

Rejestr przedsiębiorców działalności regulowanej

Przedstawiamy wszystkim mieszkańcom gminy Przasnysz wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Przedsiębiorcy ci mogą świadczyć usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z tzw. nieruchomości niezamieszkałych.

Analiza gospodarki odpadami - rok 2013

Poniżej przedstawiamy analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Przasnysz za rok 2013. Analiza dotyczy przede wszystkim analizu odbioru nieczystości z gospodarstw indywidualnych znajdujących się na terenie gminy. 

Analiza gospodarki odpadami - rok 2014

Poniżej przedstawiamy analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Przasnysz za rok 2014. Analiza dotyczy przede wszystkim analizu odbioru nieczystości z gospodarstw indywidualnych znajdujących się na terenie gminy. 

Wysokość opłat za odbiór śmieci

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Przasnysz, że od 1 kwietnia 2015 roku obowiązują nowe stawki za odbiór śmieci z gospodarstw indywidualnych znajdujących się na terenie gminy. Stawki te wynoszą odpowiednio 5 zł od każdej osoby za odpady segregowane i 8 zł od osoby zamieszkującej w gospodarstwie, w którym nie segreguje się śmieci.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy Przasnysz informuje, że na terenie gminy od lipca będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jako jeden z elementów systemu usuwania odpadów z administrowanego terenu. Mieści się on w Przasnyszu przy ul. Leszno 17. Mieszkańcy gminy mogą tam przekazywać śmieci tzw. problematyczne - takie jak np. przeterminowane leki, opakowania po chemikaliach czy popiół.

Aktualizacja rejestru przedsiębiorstw

Poniżej prezentujemy zaktualizowany rejestr przedsiębiorstw, które zajmują się odbiorem nieczystości stałych z gospodarstw indywidualnych położonych na terenie gminy Przasnysz.

Zasady optymalnej segregacji

Ci mieszkańcy gminy, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów, powinni przestrzegać zasad związanych z dokonywaniem odpowiedniej segregacji. Ułatwia to późniejszy odzysk materiałów wtórnych, a przez to sprzyja ochronie środowiska. Poniżej prezentujemy wytyczne ministerstwa środowiska związane z odpowiedzialną selekcją odpadów.

Analiza gospodarki odpadami - rok 2015

Poniżej przedstawiamy analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Przasnysz za rok 2015. Analiza dotyczy przede wszystkim analizu odbioru nieczystości z gospodarstw indywidualnych znajdujących się na terenie gminy. 

Segregacja odpadów - informacje statystyczne

Prezentujemy poniżej zestaw najważniejszych informacji związanych z realizacją zadań gminy Przasnysz w zakresie zbiórki odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny - przydatne informacje

Poniżej zamieszczamy informację, co mieszkańcy gminy Przasnysz powinni robić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Zaktualizowany wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przasnysz

Poniżej prezentujemy zaktualizowany rejestr przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przasnysz

Analiza gospodarki odpadami w gminie Przasnysz

Przedstawiamy w załączniku analizę gospodarowania odpadami z terenu gminy Przasnysz za rok 2016.

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2017

Przedstawiamy wszystkim mieszkańcom gminy Przasnysz harmonogram odbioru odpadów zbieranych z gospodarstw indywidualnych w roku 2017. Harmonogram dotyczy zarówno odpadów segregowanych, jak i zmieszanych.

Segregowanie śmieci - przydatne informacje

Choć system segregacji śmieci działa w gminie Przasnysz od kilku lat, nadal nie wszyscy mieszkańcy korzystają z tej możliwości i płacą wyższą stawkę a odbiór śmieci zmieszanych. Zachęcamy więc wszystkich do przechodzenia na bardziej ekologiczny selektywny system zbierania odpadów. Poniżej przedstawiamy przydatne informacje o sposobie segregowania śmieci.

Opłaty za śmieci - II kwartał 2017 roku

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Przasnysz o konieczności uiszczenia opłat za odbiór odpadów z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy. Opłatę za drugi kwartał należy wnieść najpóźniej do 15 lipca br.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - harmonogram w III kwartale 2017 r.

Urząd Gminy Przasnysz informuje, że 2 i 9 września odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Przasnysz. Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z informacjami o harmonogramie wywozu i wcześniejsze przygotowanie odpadów, które będą zabierane z posesji prywatnych.

Informacja o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w 2016 roku

na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) osiągnięty w 2016 r. przez Gminę Przasnysz:

  1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wysniósł – 0,01 %
  2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 11,43 %
  3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł – 17,02 %

Harmonogram wywozu odpadów w 2018 roku

Przedstawiamy poniżej aktualny harmonogram wywozu odpadów selektywnych i zmieszanych z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy Przasnysz obowiązujący w roku 2018.

Termin płatności za IV kwartał 2017

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Przasnysz o konieczności uiszczenia opłat za odbiór odpadów z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy. Opłatę za czwarty kwartał 2017 roku należy wnieść najpóźniej do 15 stycznia 2018 roku.

Analiza gospodarki odpadami w gminie Przasnysz za rok 2017

Przedstawiamy w załączniku analizę gospodarowania odpadami z terenu gminy Przasnysz za rok 2017.

Opłaty za śmieci - III kwartał 2018 roku

Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Przasnysz o konieczności uiszczenia opłat za odbiór odpadów z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy. Opłatę za trzeci kwartał tego roku należy wnieść najpóźniej do 15 października 2018 roku.

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

poniedziałek - godz. 9.00-17.00

od wtorku do piątku - godz. 8.00-16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
       (29) 752 24 88
       (29) 752 27 36
       (29) 752 23 21
faks (29) 752 27 09 w. 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.