Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«sierpień 2020»
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Najbliższe
Wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

inwestycje
odnośnik mapowy
opłaty za wodę
dodatkowy banner projektowy
nagrywanie
odsyłacz Facebook
ekonomia społeczna i solidarna
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przedsiębiorcy
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia
cdqa
przetargi

Reklama

test

Nawigacja

 • gospodarka odpadami  |  

Treść strony

Informacja o zasadach gospodarowania odpadami

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 lipca 2013 roku zmieniają się zasady gospodarowania odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych. Gospodarka odpadami przechodzi we władanie gminy. Obowiązywać będą nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.

Uchwalą Rady Gminy Przasnysz została wybrana metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka takiej opłaty. Mieszkańcy segregujący odpady zapłacą za ich wywóz 4,50 zł miesięcznie od osoby, a ci, którzy segregacji nie będą prowadzili – 7,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Opłata ta będzie obowiązywać wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Przasnysz (nawet bez zameldowania).

W związku z wprowadzonymi zmianami zobowiązani Państwo są do wypełnienia ,,Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Deklarację należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i złożyć w Urzędzie Gminy Przasnysz do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Złożenie wypełnionej deklaracji jest obowiązkowe!

Deklarację można pobrać również w Urzędzie Gminy Przasnysz, ul. św. St. Kostki 5, pokój nr 6.

W przypadku niezłożenia deklaracji lub jeżeli będą uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Przasnysz określi wysokość opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Odpłatnością za gospodarowanie odpadami objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy.

Nieruchomości niezamieszkałe, takie jak m.in. obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, szkoły, przedszkola, urzędy administracji rządowej i samorządowej, ośrodki kultury, działki rekreacyjne, itp. wytworzone odpady będą oddawać na dotychczasowych zasadach.

 

Wójt Gminy Przasnysz
/-/ Grażyna Wróblewska

AKTUALNE UCHWAŁY:

Zasady segregowania śmieci

W załączeniu przedstawiamy Państwu ulotkę informacyjną o zasadach segregowania odpadów z gospodarstw indywidualnych przez mieszkańców gminy Przasnysz. Zawarte w niej informacje pomogą w przygotowaniu właściwej segregacji śmieci, co ułatwi ich odbiór przez firmę mającą obsługiwać gminę w zakresie usuwania nieczystości.

Segregowanie odpadów nietypowych

W załączeniu przedstawiamy ulotkę z informacjami na temat zasad pozbywania się odpadów, których nie można zaliczyć do typowych odpadów segregowanych (w tym np. przeterminowanych leków, sprzętu AGD, RTV itp.).

Rejestr przedsiębiorców działalności regulowanej

Przedstawiamy wszystkim mieszkańcom gminy Przasnysz wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej. Przedsiębiorcy ci mogą świadczyć usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z tzw. nieruchomości niezamieszkałych.

Analiza gospodarki odpadami - rok 2013

Poniżej przedstawiamy analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Przasnysz za rok 2013. Analiza dotyczy przede wszystkim analizu odbioru nieczystości z gospodarstw indywidualnych znajdujących się na terenie gminy. 

Analiza gospodarki odpadami - rok 2014

Poniżej przedstawiamy analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Przasnysz za rok 2014. Analiza dotyczy przede wszystkim analizu odbioru nieczystości z gospodarstw indywidualnych znajdujących się na terenie gminy. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy Przasnysz informuje, że na terenie gminy od lipca będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jako jeden z elementów systemu usuwania odpadów z administrowanego terenu. Mieści się on w Przasnyszu przy ul. Leszno 17. Mieszkańcy gminy mogą tam przekazywać śmieci tzw. problematyczne - takie jak np. przeterminowane leki, opakowania po chemikaliach czy popiół.

Aktualizacja rejestru przedsiębiorstw

Poniżej prezentujemy zaktualizowany rejestr przedsiębiorstw, które zajmują się odbiorem nieczystości stałych z gospodarstw indywidualnych położonych na terenie gminy Przasnysz.

Zasady optymalnej segregacji

Ci mieszkańcy gminy, którzy zadeklarowali segregowanie odpadów, powinni przestrzegać zasad związanych z dokonywaniem odpowiedniej segregacji. Ułatwia to późniejszy odzysk materiałów wtórnych, a przez to sprzyja ochronie środowiska. Poniżej prezentujemy wytyczne ministerstwa środowiska związane z odpowiedzialną selekcją odpadów.

Analiza gospodarki odpadami - rok 2015

Poniżej przedstawiamy analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Przasnysz za rok 2015. Analiza dotyczy przede wszystkim analizu odbioru nieczystości z gospodarstw indywidualnych znajdujących się na terenie gminy. 

Segregacja odpadów - informacje statystyczne

Prezentujemy poniżej zestaw najważniejszych informacji związanych z realizacją zadań gminy Przasnysz w zakresie zbiórki odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny - przydatne informacje

Poniżej zamieszczamy informację, co mieszkańcy gminy Przasnysz powinni robić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Zaktualizowany wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przasnysz

Poniżej prezentujemy zaktualizowany rejestr przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Przasnysz

Analiza gospodarki odpadami w gminie Przasnysz

Przedstawiamy w załączniku analizę gospodarowania odpadami z terenu gminy Przasnysz za rok 2016.

Segregowanie śmieci - przydatne informacje

Choć system segregacji śmieci działa w gminie Przasnysz od kilku lat, nadal nie wszyscy mieszkańcy korzystają z tej możliwości i płacą wyższą stawkę a odbiór śmieci zmieszanych. Zachęcamy więc wszystkich do przechodzenia na bardziej ekologiczny selektywny system zbierania odpadów. Poniżej przedstawiamy przydatne informacje o sposobie segregowania śmieci.

Informacja o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w 2016 roku

na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) osiągnięty w 2016 r. przez Gminę Przasnysz:

 1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wysniósł – 0,01 %
 2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł – 11,43 %
 3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł – 17,02 %

Analiza gospodarki odpadami w gminie Przasnysz za rok 2017

Przedstawiamy w załączniku analizę gospodarowania odpadami z terenu gminy Przasnysz za rok 2017.

Analiza gospodarowania odpadami z terenu gminy Przasnysz za rok 2018

Przedstawiamy w załączniku analizę gospodarowania odpadami z terenu gminy Przasnysz za rok 2018.

Uwaga - nowy numer rachunku do opłat za śmieci

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania. Terminowe wniesienie opłaty chroni przed dodatkowymi kosztami, zwłaszcza kosztami upomnień oraz odsetek. Opłatę uiszcza się gotówką bądź kartą w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy. Od września obowiązuje nowy numer tego rachunku bankowego.

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2020

Przedstawiamy informację o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w roku 2020 na terenie gminy Przasnysz - zarówno selektywnych, jak i zmieszanych.

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Przasnysz i miejscu zagospodarowania odpadów

Informujemy wszystkich mieszkańców, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przasnysz jest MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu, przy ul. Kaczej 9,06-300 Przasnysz.

Analiza gospodarki odpadami - rok 2019

Poniżej przedstawiamy analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Przasnysz za rok 2019. Analiza dotyczy przede wszystkim analizy odbioru nieczystości z gospodarstw indywidualnych znajdujących się na terenie gminy. 

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

poniedziałek - godz. 9.00-17.00

od wtorku do piątku - godz. 8.00-16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.