Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«lipiec 2019»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 dzień: 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 dzień: 27 28
29 30 31

Najbliższe
Wydarzenia

Reklama

inwestycje
odnośnik mapowy
opłaty za wodę
dodatkowy banner projektowy
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przedsiębiorcy
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia
cdqa
przetargi

Reklama

test

Nawigacja

  • Przetargi  |  

Treść strony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

Wójt Gminy Przasnysz ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Golany oznaczonej w ewidencji  gruntów jako działka nr 27/3 o pow. 0,5114 ha

Położenie nieruchomości oraz jej opis: przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie geodezyjnym Golany, oznaczona w ew. gruntów jako działka nr 27/3 o powierzchnia 0,5114 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr OS1P/00021112/3. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. Na działce Nr 27/3 znajduje się część budynku murowanego po byłej szkole podstawowej, wybudowanej w 1969 r., która od wschodniej strony styka się z budynkiem tzw. starej szkoły.  Budynek dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 168,60 m2 z następującymi  pomieszczeniami: na parterze 3 sale o powierzchni  łącznej 84,30 m2 , na piętrze 3 pomieszczenia o powierzchni 84,30 m2. Budynek ogrzewany jest piecami kaflowymi. Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 617 Przasnysz-Ciechanów i znajduje się w odległości około 6 km od miasta Przasnysz. Dostęp do drogi publicznej działka Nr 27/3 ma poprzez część działki  gminnej nr 27/5, na której ustanowiona zostanie  odpłatna służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki  Nr  27/3. Powierzchnia służebności wynosi 0,0260 ha. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przeznaczenie działki w planie: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Przasnysz Nr XVI/83/03 z dnia 30.12.2003 r. ogłoszonego  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 10 poz. 428  z dnia 16.01.2004 r. działka Nr 27/3 – przeznaczona jest pod teren usług publicznych (symbol 1UP). Lokalizacja działki poza obszarem zabudowy wsi Golany umożliwia usytuowanie różnorodnych funkcji takich jak centrum szkoleniowo-konferencyjne, usługi kultury, usługi zdrowia i wiele innych. Dobre skomunikowanie nieruchomości  z Ciechanowem i Przasnyszem może stanowić podstawę rozwoju wielu aktywności możliwych do zrealizowania na oferowanej nieruchomości.

Terminy dotychczas przeprowadzonych przetargów: I przetarg - 01.03.2016 r., II przetarg - 07.06.2016 r., III przetarg - 05.10.2016 r., IV przetarg – 27.01.2017 r.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, pok. Nr 3.

Cena wywoławcza: łączna wartość nieruchomości wynosi 80 212,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwanaście złotych) w tym:

  • za grunt: działka Nr 27/3 – 40 000,00 złotych,
  • za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na części działki Nr 27/5 – 711,00 złotych,
  • za budynek - 39 501,00 złotych

+ obowiązująca stawka podatku VAT.

Minimalna wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

Wadium, termin i sposób jego wniesienia: warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na konto Gminy Przasnysz Nr 89 8924 0007 0008 0015 2005 0104 w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy ulega przepadkowi. Wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu najpóźniej 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wniesienia wadium przed  otwarciem przetargu;
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem  i warunkami przetargu;
  • w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, a w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć aktualny wypis z KRS ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upławem terminu przetargu), a osoba prowadząca działalność gospodarczą i nabywająca nieruchomość pod tą działalność, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Wartość nabytej nieruchomości należy pomniejszyć o wpłacone wadium. O terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność, nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia. Nabywca nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11  marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) od ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy – kupna –sprzedaży - pokrywa  koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. St. Kotki 5, 06-300 Przasnysz i zamieszczone na stronie www.bip.przasnysz.pl w zakładce „przetargi na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości”.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Przasnysz, pokój Nr 6 lub telefonicznie (0-29) 752-27-09 wew. 38.

Przasnysz, dn. 27.04.2017

                                                                                                       Wójt Gminy Przasnysz

                                                                                            /-/  mgr inż. Grażyna Wróblewska

« wstecz

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

poniedziałek - godz. 9.00-17.00

od wtorku do piątku - godz. 8.00-16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
       (29) 752 24 88
       (29) 752 27 36
       (29) 752 23 21
faks (29) 752 27 09 w. 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.