Urząd Gminy Przasnysz

Kalednarium

«kwiecień 2023»
P W Ś C P S N
1 dzień: 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Najbliższe
Wydarzenia

Reklama

godło i herb z informacją o dofinansowaniu ze środków państwowego funduszu celowego
inwestycje
odnośnik mapowy
odsyłacz Facebook
Informacje o środowisku
zakładka LPR Gminy Przasnysz
przetargi
ekonomia społeczna i solidarna
pomoc stypendialna
FDS
dodatkowy banner projektowy
opłaty za wodę
logo GBP
Szkoły
zaq1
śmieci
GOPS
meteo
planowane wyłączenia prądu
strategia

Reklama

baner informujący o OZE i głębokiej modernizacji budynków użyteczności publicznej

Nawigacja

 • Przetargi  |  

Treść strony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

Wójt Gminy Przasnysz ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Golany oznaczonej w ewidencji  gruntów jako działka nr 27/3 o pow. 0,5114 ha

Położenie nieruchomości oraz jej opis: przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana położona w obrębie geodezyjnym Golany, oznaczona w ew. gruntów jako działka nr 27/3 o powierzchnia 0,5114 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr OS1P/00021112/3. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. Na działce Nr 27/3 znajduje się część budynku murowanego po byłej szkole podstawowej, wybudowanej w 1969 r., która od wschodniej strony styka się z budynkiem tzw. starej szkoły.  Budynek dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 168,60 m2 z następującymi  pomieszczeniami: na parterze 3 sale o powierzchni  łącznej 84,30 m2 , na piętrze 3 pomieszczenia o powierzchni 84,30 m2. Budynek ogrzewany jest piecami kaflowymi. Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi wojewódzkiej nr 617 Przasnysz-Ciechanów i znajduje się w odległości około 6 km od miasta Przasnysz. Dostęp do drogi publicznej działka Nr 27/3 ma poprzez część działki  gminnej nr 27/5, na której ustanowiona zostanie  odpłatna służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki  Nr  27/3. Powierzchnia służebności wynosi 0,0260 ha. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Przeznaczenie działki w planie: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Przasnysz Nr XVI/83/03 z dnia 30.12.2003 r. ogłoszonego  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 10 poz. 428  z dnia 16.01.2004 r. działka Nr 27/3 – przeznaczona jest pod teren usług publicznych (symbol 1UP). Lokalizacja działki poza obszarem zabudowy wsi Golany umożliwia usytuowanie różnorodnych funkcji takich jak centrum szkoleniowo-konferencyjne, usługi kultury, usługi zdrowia i wiele innych. Dobre skomunikowanie nieruchomości  z Ciechanowem i Przasnyszem może stanowić podstawę rozwoju wielu aktywności możliwych do zrealizowania na oferowanej nieruchomości.

Terminy dotychczas przeprowadzonych przetargów: I przetarg - 01.03.2016 r., II przetarg - 07.06.2016 r., III przetarg - 05.10.2016 r., IV przetarg – 27.01.2017 r.

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, pok. Nr 3.

Cena wywoławcza: łączna wartość nieruchomości wynosi 80 212,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwanaście złotych) w tym:

 • za grunt: działka Nr 27/3 – 40 000,00 złotych,
 • za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na części działki Nr 27/5 – 711,00 złotych,
 • za budynek - 39 501,00 złotych

+ obowiązująca stawka podatku VAT.

Minimalna wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

Wadium, termin i sposób jego wniesienia: warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na konto Gminy Przasnysz Nr 89 8924 0007 0008 0015 2005 0104 w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy ulega przepadkowi. Wadium podlega zwrotowi uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu najpóźniej 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wniesienia wadium przed  otwarciem przetargu;
 • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem  i warunkami przetargu;
 • w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, a w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć aktualny wypis z KRS ( wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upławem terminu przetargu), a osoba prowadząca działalność gospodarczą i nabywająca nieruchomość pod tą działalność, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowa przed zawarciem umowy notarialnej. Wartość nabytej nieruchomości należy pomniejszyć o wpłacone wadium. O terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność, nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia. Nabywca nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11  marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) od ceny nabycia ustalonej w przetargu zobowiązany będzie uiścić należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży, a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy – kupna –sprzedaży - pokrywa  koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. St. Kotki 5, 06-300 Przasnysz i zamieszczone na stronie www.bip.przasnysz.pl w zakładce „przetargi na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości”.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Przasnysz, pokój Nr 6 lub telefonicznie (0-29) 752-27-09 wew. 38.

Przasnysz, dn. 27.04.2017

                                                                                                       Wójt Gminy Przasnysz

                                                                                            /-/  mgr inż. Grażyna Wróblewska

« wstecz

Projekty Unijne

Godziny otwarcia

Urząd Gminy Przasnysz pracuje:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Kontakt

URZĄD GMINY PRZASNYSZ

UL. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 5
06-300 PRZASNYSZ
tel. (29) 752 27 09
 
 • Sekretariat
  (29) 751 21 31
 • Skarbnik
  (29) 751 21 42
 • Sekretarz
  (29) 751 21 35
 • Referat Obsługi Oświaty
  (29) 751 21 33
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste 
  (29) 751 21 34
 • Inwestycje
  (29) 751 21 36
 • Zamówienia publiczne i gospodarka odpadami
  (29) 751 21 37
 • Gospodarka komunalna (woda i ścieki)
  (29) 751 21 38
 • Gospodarka przestrzenna (drogi)
  (29) 751 21 41
 • Podatki
  (29) 751 21 43
 • Fax
  (29) 751 21 44
Wszelkie prawa zastrzeżone dla UG Przasnysz
Do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującej się w górnej części witryny.